گفتند شهید گمنامه ، پلاک هم نداشت ، اصلا هیچ نشونه ای نداشت امیدوار بودم روی زیر پیرهنش اسمش رو نوشته باشه ...نوشته بود : اگر برای خداست ، بگذار گمنام بمانم.
.
+ صدای باران