فاتح لانه قیطریه در زمان فتنه 

ملقب به شیر سامرا در جنگ با داعش

#شهید مهدی نوروزی

برای امروز تهران قدرشان را بیشتر بدانیم ..