قرمز سبز آبي خاکستري
مَثَل دانشمندان بدكردار، مانند تخته سنگي بردهانه نهر است كه نه آب مي نوشد و نه آب را وا مي نهد تا به كشتزاررسد . [عيسي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت